SUC โผล่ BIGLOT มูลค่า 25.22 ลบ.

15

มิติหุ้น-SUC มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 586,500 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 43 บาท รวมมูลค่า 25.22 ล้านบาท