ตลท.เตือนผู้ถือหุ้น RCI ศึกษาข้อมูลก่อนอนุมัติซื้อสินทรัพย์ก่อนวันประชุมผถห. 22 เม.ย.นี้ 

19

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เผยว่า  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (RCI) จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อเครื่องจักรจากบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) (DCC) และบริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)(TTOP : บริษัทย่อยของ DCC) และจําหน่ายที่ดินเปล่าให้ DCC มูลค่ารวม 52 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันคิดเป็นขนาดรายการ 8.76% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยแต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จํากัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) โดยมีรายละเอียดได้แก่

รายการที่ 1 คือซื้อเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานแล้ว จํานวน 33 ชุด โดยมีคู่สัญญาได้แก่  DCC และ TTOP มูลค่ารวม 32 ล้านบาท  ซึ่งความเห็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มองตรงกันว่า การซื้อเครื่องจักรดังกล่าวนั้นเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากเป็นการซื้อเครื่องจักรแทนการเช่าระยะสั้น และลดต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่ซึ่งใช้เงินลงทุนสูง  ขณะที่ความเห็น IFA  ได้อนุมัติ โดยให้เหตุผลว่า ราคาเหมาะสม และได้กรรมสิทธิของเครื่องจักร และลดความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าและภาระผูกพันการเช่าเครื่องจักรในระยะยาว

ส่วนรายการที่ 2 จําหน่ายที่ดินเปล่า 43-2-97 ไร่ โดยมีคู่สัญญาได้แก่ DCC มูลค่ารวม 20 ล้านบาท    ซึ่งความเห็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มองตรงกันว่า เหมาะสม เนื่องจากเป็นการจําหน่ายที่ดินของบริษัทย่อยซึ่งหยุดดําเนินธุรกิจและไม่มีแผนพัฒนาต่อและทางเข้าออกติดภาระจํายอม  แต่อย่างไรก็ตาม ความเห็น IFA  ระบุว่า ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจากราคาจําหน่ายตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ 25 ล้านบาทและตํ่ากว่าราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นของ RCI ศึกษาข้อมูลและรายงานความเห็น IFA อย่างรอบคอบและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.ณ อาคารสํานักงานบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) กรุงเทพทั้งนี้การอนุมัติการเข้าทํารายการข้างต้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

www.mitihoon.com