#STPI (มิติหุ้น) เผยเร็วๆนี้ จ่อจ่ายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ มั่นใจงบ62 โตแกร่งหลังธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า – ตู้เติมน้ำมันหนุน

69

#STPI (มิติหุ้น) เผยเร็วๆนี้ จ่อจ่ายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ มั่นใจงบ62 โตแกร่งหลังธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า – ตู้เติมน้ำมันหนุน