Thursday 28 January 2021
Home การ์ตูนล้อเลียนการเมือง

การ์ตูนล้อเลียนการเมือง

ปีวัวไม่ฉลุย

ที่มา: http://www.natethip.com/news1.php?id=143 www.mitihoon.com

กันม็อบ”ไม่กันโรค”

การ์ตูนเซีย@เนตรทิพย์ http://www.natethip.com/news1.php?id=129 โดยเนตรกระพริบข่าวร้อน www.mitihoon.com

ฉีดสลายการชุมนุม..ด้วยกฏหมายแรงดันสูง!

http://www.natethip.com/news1.php?id=127 โดยการ์ตูนเซีย@เนตรทิพย์

ล่านกตกสวรรค์!

ที่มา: http://www.natethip.com/news1.php?id=126 www.mitihoon.com

รักและห่วงใยลูกหลาน-งานยังไม่เสร็จ

โดยเนตรทิพย์กระพริบข่าวร้อน ที่มา : http://www.natethip.com/news1.php?id=125 www.mitihoon.com

ข่าวล่าสุด