KPNL ออกแถลงการณ์ ย้ำ! มติขายทรัพย์สินให้ RML ชอบด้วยกฎหมาย

103

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า ช่วงเย็นของวันที่ 12 ต.ค.2561 บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด หรือ KPNL ได้ออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และ website เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2561 ว่า นายณพ ณรงค์เดช ผู้ถือหุ้นของ KPNL จำนวน 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ได้ยื่นฟ้อง KPNL ในข้อหาละเมิด  พร้อมขอให้ศาลแพ่งเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KPNL ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2561 และขอศาลมีคำสั่งระงับ ไม่ให้ KPNL นำมติที่ประชุมดังกล่าวไปใช้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท KPNL

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ติดตามข่าวสารในเรื่องดังกล่าวได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  KPNL จึงขอแถลงการณ์ต่อสาธารณะเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่า การขายทรัพย์สินของ KPNL ให้กับ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML มีมูลค่าประมาณ 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) ไม่ใช่ 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) ตามที่นายณพ ณรงค์เดช กล่าวอ้าง

โดย KPNL ได้มีหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2561 และได้ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์ “ไทยซีพีดี” ฉบับวันที่ 27 ก.ย.2561 ซึ่งเป็นการแจ้งเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน  ตามที่กฎหมายกำหนด

โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และนายณพ ณรงค์เดช ได้มอบฉันทะให้นายภคพันธ์ ภัทรนันทกานต์ เข้าร่วมประชุมแทน และผู้รับมอบฉันทะของนายณพ ณรงค์เดช ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมอีกด้วยว่า  ได้ศึกษาข้อมูลการซื้อขายทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวมาแล้วก่อนเข้าประชุม  ซึ่งจากการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีรายละเอียดครบถ้วนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ

นอกจากนี้ KPNL ยังได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยมีรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนชัดเจน อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลการซื้อขายทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พร้อมกันนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน แสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุมได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือถือหุ้นน้อย หรือถือเพียง 1 หุ้นก็ตาม ก่อนที่จะให้ลงมติในแต่ละวาระ

จากข้อเท็จจริงที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น KPNL จึงเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจโดยทั่วกัน และขอเน้นย้ำว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น KPNL ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2561” เป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งในแง่รูปแบบ และวิธีการ  และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น RML ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2561 ได้มีมติอนุมัติให้ RML ซื้อทรัพย์สินของ KPNL ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงถึง 92.6173% เป็นที่เรียบร้อย