‘ไทยประกันชีวิต’ได้AAA ย้ำภาพเงินกองทุนแน่น 356%

35

มิติหุ้น – “ไทยประกันชีวิต” ฐานทุนแน่นปึ้ก ฟิทช์ เรทติ้งส์คงอันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการเงินระดับ AAA แนวโน้มมีเสถียรภาพ ผลจากเงินกองทุนสูงลิ่ว 356% เกินเกณฑ์ คปภ.

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS) ของไทยประกันชีวิต ที่ระดับ AAA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (International Insurer Financial Strength : IFS) ที่ระดับ BBB+

โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้ไทยประกันชีวิตมีความแข็งแกร่งทางการเงิน คือ บริษัทมีโครงสร้างธุรกิจที่ดี อัตราส่วนเงินกองทุนแข็งแกร่ง มีการบริหารการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงต่ำ มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย เอื้อต่อการขยายตลาดและการรองรับความเสี่ยงในอนาคต

สัดส่วนเงินกองทุนสูง356%
ขณะเดียวกันยังมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี สะท้อนจากอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อทรัพย์สินเฉลี่ย ระหว่างปี 2558 – 2560 อยู่ที่ 2.3% ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ของธุรกิจ และสามารถรักษาฐานะเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง รองรับเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 ที่คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 ได้ โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย (RBC) อยู่ที่ 356% สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ที่ 140%

นอกจากนี้ บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีคุณภาพดี ที่ประมาณ 53% ส่วนการลงทุนในตราสารทุนมีสัดส่วนราว 11% โดยความแตกต่างระหว่างอายุสินทรัพย์และหนี้สิน (Duration Gap) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาการลงทุนยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัท จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต