SKY – ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี

33

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สกาย ไอซีที หรือ SKY และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางศักยภาพทางเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิชาการ โดยทาง SKY จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมโอกาสในการเข้าไปฝึกงานยัง SKY  และบริษัทธุรกิจชั้นนำในต่างประเทศ