#SORKON (มิติหุ้น) วางแผนการทำการตลาดปี 62 เน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ พร้อมเน้นเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้า

7

#SORKON (มิติหุ้น) วางแผนการทำการตลาดปี 62 เน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ พร้อมเน้นเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้า