CPALL โผล่ BIGLOT มูลค่า 85.63 ลบ.

52

มิติหุ้น-CPALL มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 1,097,200 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 78.04 บาท รวมมูลค่า 85.63 ล้านบาท