TPCH เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟน. 9.5 MW. ดันกำลังผลิตแตะ 116.3 MW.

262

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า นายเชดิศกัดิ์วฒั นวจิติรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TPCH  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง

อย่างไรก็ดีปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ดำเนินการแล้ว 57.7 เมกะวัตต์ โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง 49.1เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับ PPA แล้ว 106.8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff(FiT) 83.8 เมกะวัตต์ และในรูปแบบ Adder 23 เมกะวัตต์ และเมื่อรวมโครงการสยาม พาวเวอร์ แล้ว ท าให้บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 116.3 เมกะวัตต์