KCแจงเหตุยุบงานประชุมผู้ถือหุ้น

173

ผู้สื่อข่าว”มิติหุ้น” รายงานว่า บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หรือKC โดย นายกิติสาร มุขดี กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เผยว่า บริษัทฯ ดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พบว่ายังขาดข้อความที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดในมาตรา 100แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการนับระยะเวลา 45วัน และขอสงวนสิทธิในการไม่จัดการประชุม หากนายกฤติภัทร อิทธิสัญญากร (“นายกฤติภัทร”) ไม่ชี้แจงข้อมูลตามที่บริษัทฯ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมตามรายละเอียดข้างต้น ภายในระยะเวลา 7วัน

www.mitihoon.com