BLISS แจ้ง “จิตเกษม แสงสิงแก้ว” คุมโต๊ะ กก.-กก.อิสระมีผล 1 ม.ค.61

300

ผู้สื่อข่าว”มิติหุ้น” รายงานว่า บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) หรือ BLISS โดย นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ของบริษัท บลิส-เทลจำกัด (มหาชน) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561เป็นต้นไป

www.mitihoon.com