BRR แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมด 99.99%

121

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 1 บริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย ในไตรมาส 1/2561 และการเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจำนวน 99.99% โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุน มาจากเงินหมุดเวียนของบริษัท