KCแจ้ง 2 ผู้บริหาร“กิติสาร-ธีราสิทธิ์”ที่ถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษพ้นจากตำแหน่ง

198

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น”รายงานว่า บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ หรือ KC แจ้งว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารและอดีตผู้บริหารนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันมีบุคคลที่ถูกกล่าวโทษกรณีบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน 2 ราย ที่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 1) นายกิติสาร มุขดี กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2) นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลทั้งสองรายเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. ตามนิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงส่งผลให้กรรมการและผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน พ้นจากตำแหน่ง และไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

www.mitihoon.com