ECFเพิ่มทุน PP 40 ล้านหุ้นมูลค่า 228 ลบ.แก่ “Macquarie Bank Limited”

155

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.อีสโคสท์เฟอร์นิเทค หรือ ECF แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (PP)จำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Macquarie Bank Limited ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)ในราคา 5.70บาท/หุ้น รวมมูลค่า 228 ล้านบาท
www.mitihoon.com