FCยกเลิกผู้ถือวอร์แรนต์ FC-W1,FC-W2

356

มิติหุ้น-บมจ.ฟู้ด แคปปิตอล หรือ FC แจ้งว่าได้ยกเลิกวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ วอร์แรนต์ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่1 (FC-W1)และรุ่นที่2 (FC-W2)จากกำหนดเวลาเดิมเป็นวันที่ 30 ม.ค.2561  เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและกำหนดรายชื่อผู้ถือวอร์แรนต์ FC-W1,FC-W2จากที่ได้กำหนดให้ผู้ถือวอร์แรนต์ในวันที่ 15 ม.ค.2561 และจะกำหนดการประชุมอีกครั้งในภายหลัง

www.mitihoon.com