ตลท.ให้ผู้ถือหุ้นCSLศึกษาความเห็นกิจการและIFA หลังถูกADVANCเทคโอเวอร์

121

มิติหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นของบมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ หรือ CSL ศึกษาความเห็นกิจการและความเห็นของ IFA ต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ CSL ภายหลังจากคณะกรรมการ บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ  AWN (บริษัทย่อยของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้เสนอซื้อมีแผนจะเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ยังถือหุ้นอยู่ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างคล่องตัวและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือผลกำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อาจลดลงหากพิจารณาเฉพาะราคาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 7.80 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมตามความเห็นของ IFA

ด้านความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ IFA มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินซึ่งอยู่ระหว่าง 5.63-7.31 บาทต่อหุ้นตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (DCF)อีกทั้งการตอบรับคำเสนอซื้อนี้จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น ความเสี่ยงจากแผนการเพิกถอนหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นเพื่อเพิกถอนหุ้นอาจต่ำกว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นต้น

www.mitihoon.com