“ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล” ซื้อหุ้นTHL เพิ่ม2.9% รวมเป็น 12.11%

709

มิติหุ้น-สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์(listed) โดย นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/12/2560 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

www.mitihoon.com