ผู้ทำแผน EARTH ยื่นคำโต้แย้งคัดค้านขอรับชำระหนี้เหตุไม่ตรงจำนวน

383

มิติหุ้น-ผู้ทำแผนฟื้นฟูEARTH  ยื่นคำโต้แย้งคัดค้านขอรับชำระหนี้ เหตุเจ้าหนี้ ขอชำระไม่ตรงจำนวน  ระบุขณะนี้อยู่ระหว่างรวยรวมข้อมูลทำแผนฟื้นฟู ซึ่งเจ้าหนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 2,433 ราย เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1.5 แสนลบ.และหนี้ดังกล่าวยังประกอบด้วยหนี้สถาบันการเงิน หนี้ตั๋วแลกเงิน หนี้หุ้นกู้ หนี้ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกันการชําระหนี้ของบริษัทฯ ที่มีต่อสถาบันการเงิน หนี้ค่าเสียหาย และหนี้การค้าอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้ทําแผนมีระยะเวลาตามกฎหมายในการจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการ 3 เดือน นับแต่วันทีประกาศโฆษณาคําสั่ง ตั้งผู้ทําแผนในราชกิจจานุเบกษา (ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561) และหากยังจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการไม่แล้วเสร็จ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้ทําแผนอาจขอขยายระยะเวลาต่อศาลได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 1  เดือน

ปัจจุบันผู้ทำแผนอยู่ระหว่างการศึกษา และรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท หากจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ทำแผนจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป

www.mitihoon.com