FC ขอเปลี่ยนวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น เป็นวันที่ 29 มี.ค.61 เหตุอาจเตรียมเอกสารไม่ทัน 

311

มิติหุ้น- บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ FC เผยว่า  บริษัทขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท  ครั้งที่ 1/2561 จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพูลแมนแกรนด์ สุขุมวิท ห้องจูเนียร์ บอลรูม ชั้น 3 เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมตามเดิม ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯอาจจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมฯ ไม่ทันตามกำหนดการเดิม