กองทุนรวมอสังหาฮอต TMBAMเร่งเพิ่มทุนTMBPIPF

1028

มิติหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย ประกาศข่าวดีรับต้นปีด้วยการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (TMBPIPF) อีก 15,000 ล้านบาท เพื่อรองรับกับการเติบโตของกองทุนในอนาคต

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (TMBPIPF) เป็นกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2557 ปัจจุบันกองทุนนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดีเสมอมา จนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเติบโตจนเกือบเต็มโครงการที่ 15,000 ล้านบาท (ณ 15 ม.ค. 61 อยู่ที่ 13,694 ล้านบาท) จนต้องมีการขอเพิ่มทุนเพื่อรองรับต่อความต้องการ

โดยได้ขอเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนเปิด TMBPIPF กับสำนักงานก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อรองรับกับการเติบโตของกองทุนในอนาคต โดยการเพิ่มทุนอีก 15,000 ล้านบาทในครั้งนี้ ทำให้กองทุนมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท กองทุนดังกล่าว จัดเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทบริหารเอง มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก โดยเน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทย กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ (S-REITs) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวในกองทุนหรือสินทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการลงทุน กองทุนนี้มีจุดเด่นในการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบรายรับ โดยมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งนับแต่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา กองทุนได้จ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิน 12 ครั้ง รวมยอดเงินปันผล 2.2485 บาทต่อหน่วยลงทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนรวมในรอบ 1 ปีย้อนหลังที่ 15.31% ตั้งแต่จัดตั้งที่ 9.89% ต่อปีเลยทีเดียว (ข้อมูล ณ 15 ม.ค. 61)

ที่มา : บลจ.ทหารไทย

เรียบเรียง : พรเพ็ญ เวชกามา