“สุมาลี อ่องจริต” รวบหุ้น WIIK เพิ่มอีก0.05% รวมเป็น15.04%

470

มิติหุ้น-สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. วิค แอนด์ ฮุคลันด์(WIIK)
โดย นาง สุมาลี อ่องจริตซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/01/2561จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

www.mitihoon.com