GULF ส่งบริษัทลูกเซ็น กฟผ.ขายไฟฟ้าชีวมวล 20.6 MW แล้ว สัญญา 25 ปี

341

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ หือ GULF แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2561 อนุมัติให้ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ จะนะ กรีน ตั้งอยู่ อ.จะนะ จ.สงขลา เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2561 บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ได้ลงนามในสัญญากับ กฟผ.เป็นที่เรียบยร้อยแล้ว โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 20.6 เมกะวัตต์ มีระยะเวลาของสัญญา 25 ปี

www.mitihoon .com