ITD คว้างานก่อสร้าง มูลค่ารวม 534.60 ลบ.

209

มิติหุ้น-นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ITD เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้าง กับ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ – อ.พุทไธสง ตอน 1 ระหว่าง กม.92+000.000 – กม.107+000.000 จ.บุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย : ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตแอสฟัลต์ ระยะทางประมาณ 15 กม. รวมงานระบบระบายน้ำและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มูลค่างาน : 534,600,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง : 810 วัน

www.mitihoon.com