IVL แจ้งผู้ถือหุ้นใหญ่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 200ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อใช้แปลงวอร์แรนต์

324

มิติหุ้น – บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ หรือ IVL  แจ้งว่าบริษัท Canopus International Limited (“Canopus” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้) สาธารณรัฐมอริเชียส ผู้ ถือหุ้นใหญ่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มีหลักประกัน ไม่มีดอกเบี้ย มูลค่า 200,000,000 เหรียญสหรัฐฯ เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2561 นั้น สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ IVL ตามกฎระเบียบ เอส (Regulation S)-ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (the United States Securities Act of 1933) และมีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในปี 2562  ซึ่งราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเริ่มต้นอยู่ที่ 17.5% ของราคาหุ้นของบริษัท ณ เวลาปิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (56.75 บาท ต่อ 1 หุ้น) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน และกองทุนบริหารความเสี่ยงจากทั่วโลก(hedgefunds) ได้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรหลายเท่า

ทั้งนี้ตระกูลโลเฮียจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวและแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ที่ถือโดย Canopus และบริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้

www.mitihoon.com