TTW พัฒนาคน พัฒนาชาติ มอบทุนการศึกษาเยาวชนไทยเรียนดี

197

บริษัท  ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน รวมถึงผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเข้าร่วมงาน