IFEC แจ้งศาลประทับรับฟ้องคดีอาญา “ฉ้อโกง”ซื้อขายที่ดินบ้านโพธิ์

304

มิติหุ้น-บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ IFEC ระบุว่า บริษัทได้ดำเนินคดีอาญาฐานความผิดฉ้อโกงและความผิดฐานโกงเจ้าหนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายที่ดินบ้านโพธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท
ต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บัดนี้ศาลได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีอาญาดังกล่าวทั้ง 2 คดี ไว้พิจารณาแล้ว และศาลจะทำการพิจารณาคดี ณ
วันที่ 19 มี.ค. 2561 ซึ่งคดีดังกล่าวมีนัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

www.mitihoon.com