PSTC ทุ่ม 100 ลบ.ซื้อหุ้น “เจเอ็น” ธุรกิจให้บริการสถานี LPG-NGV

216

มิติหุ้น- บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี หรือ PSTC  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัท บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด หรือ “บีจีที” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เจเอ็นเอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  หรือ “เจเอ็น” ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 19,999,998 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และปัจจุบัน “เจเอ็น” มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 2แห่งที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

www.mitihoon.com