SCB เล็งลดจำนวนสาขาเหลือ 400 สาขาจากปัจจุบันที่มี 1153 สาขา

135

มิติหุ้น-SCB เล็งลดจำนวนสาขาเหลือ 400 สาขาจากปัจจุบันที่มี 1153 สาขา และลดพนักงานเหลือ 14,000 คน จากปัจจุบันมี 27,000 คน แต่จะไม่ใช้วิธีเลย์ออฟ โดยจะขึ้นอยู่กับจังหวะที่เหมาะสม