BFIT กำไรปี 60 โต 81.40 %

167

มิติหุ้น-บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์ หรือ BFIT แจ้งว่า กำไรสุทธิปี 2560 อยู่ที่ 233.39 ลบ. เพิ่มขึ้น 104.73 ลบ.หรือเพิ่มขึ้น 81.40% เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรของปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จํานวน 128.66 ลบ.ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2560อยู่ที่ 1.11 บาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2559 อยู่ที่ 0.61 บาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 320.62 ลบ.,กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนและหน่วยลงทุนจำนวน 174.35 ลบ.

www.mitihoon.com