EARTH แจงเจ้าหนี้ลำดับสอง 6 รายขอรับชำระหนี้ราว 1.23 แสนลบ.

404

มิติหุ้น-บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ หรือ EARTH โดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิส เซส จำกัด (“ผู้ทำแผน” ) ได้แจ้งว่า มีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดรวม 2,433 ราย เป็นเงินรวมประมาณ 152,518 ล้านบาท ตามความทราบแล้ว นั้น ผู้ทำแผนขอเรียนชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงว่า หนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้มิใช่ภาระหนี้แต่เป็นสิทธิของผู้ค้าประกันในฐานะเจ้าหนี้ ลำดับสองใช้สิทธิยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2475 รวม 6 ราย ประมาณ 123,472 ล้านบาท ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องพิจารณาตรวจสอบภาระหนี้ดังกล่าวถ้าหากสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ลำดับแรกได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว เจ้าหนี้ผู้ค้าประกันทั้ง 6 รายก็จะไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ดังกล่าวแต่อย่างใด

www.mitihoon.com