KWG แจ้งวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าหุ้น

241

มิติหุ้น-บมจ. คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการให้ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เออีซี ซิตี้ จำกัด (“บริษัท AEC”) จำนวนรวม 749,700 หุ้น หรือร้อยละ 85.0 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท AEC จาก King Wai International Holdings Company Limited (“KWII”) และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้นบริษัท AEC”) ตลอดจนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 9,240,000,000 บาท เป็น 9,475,754,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,575,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ KWII และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ จำนวน 11,396,855 หุ้น และ 12,178,615 หุ้น ตามลำดับ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.18 บาท เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นบริษัท AEC สำหรับหุ้นในบริษัท AEC โดยผู้ขายหุ้นบริษัท AEC จะนำหุ้นสามัญในบริษัท AEC มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทน การชำระด้วยเงินสด

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นบริษัท AEC ในวันที่ 24 ม.ค. 2561 เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นบริษัท AEC สำหรับหุ้นในบริษัท AEC และจะรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยหุ้นสามัญในบริษัท AEC แทนการชำระด้วยเงินสดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ม.ค. 2561

www.mitihoon.com