ECF แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ในบ.ย่อย “แพลนเนท”

252

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  หรือ ECF โดย นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ เผยว่า บริษัทได้อนุมัติให้แก้ไขโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด (“แพลนเนท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท โดยแพลนเนทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยมีมูลค่าที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1.25 บาท ด้วยการจำหน่ายหุ้นสามัญเดิมที่บริษัทฯ ถืออยู่ในแพลนเนท จำนวน 4,300,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 43 ของจ านวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนทให้กับผู้ซื้อดังต่อไปนี้

1. นายคมวิทย์บุญธ ารงกิจ จ านวน 2,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท ราคาหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,125,000 บาท

2. นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิจำนวน 375,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท ราคาหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 468,750 บาท

3. นางสาวพิชพิมพ์ปัทมสัตยาสนธิจำนวน 375,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท ราคาหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 468,750 บาท

4. นายเอกลักษณ์ปัทมสัตยาสนธิจำนวน 375,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท ราคาหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 468,750 บาท

5. นายเอกฤทธิ์ปัทมสัตยาสนธิจำนวน 375,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท ราคาหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 468,750 บาท และ

6. นายวรัษธกฤต พรแจ่มใส จำนวน 300,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท ราคาหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 375,000 บาท