บลจ.บัวหลวง ทยอยขาย “BGRIM-GLOBAL”ถือเงินสด

219

มิติหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ว่า ได้จำหน่ายหุ้นที่ถือใน บมจ.บี กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM จำนวน 4 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 29.8931 บาท รวมมูลค่า 119.57 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือ BGRIM ลดลงจาก 5.13 % เหลือ 4.97 % และได้จำหน่าย บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ หรือ GLOBAL จำนวน2.7 ล้านหุ้น ราคา 17.6299 บาท รวมมูลค่า 47.6 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือ GLOBAL ลดลงจาก 5.06 % เหลือ 4.99 %  ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งผลจากการขายหุ้นทั้ง 2 บริษัท ทำให้ บลจ.บัวหลวงได้รับเงินสดจำนวนรวมจำนวน 167.17 ล้านบาท

www.mitihoon.com