ผถห. ACC ไฟเขียวอนุมัติเพิ่มทุน 600 ล้านหุ้น ขาย RO สัดส่วน 2:1 ราคา 0.60 บาท/หุ้น

224

คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ACC) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) สัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งมีกำหนดให้วันที่ 6 ก.พ.2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 22-28 ก.พ.2561 (5 วันทำการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท งานจัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เมื่อเร็วๆ นี้