AJA สละสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน “เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น” เหตุมีลงทุนในธุรกิจอื่น

232

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งบริษัทจัดประชุมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในบริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“VDC”)

ที่บริษัทมีสิทธิจองซื้อทั้งหมดจำนวน 265,059 หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวบริษัทฯ ได้สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดใน VDC แล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน VDC ลดลงจากร้อยละ 17.67 เป็นร้อยละ 14.48 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ VDC เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มในบริษัท VDC และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสเงินสดจากการรับชำระหนี้จาก VDC ในครั้งนี้เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจอื่น

จากการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด เนื่องจากการสละสิทธิดังกล่าวมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น