เบี้ยรวมประกันชีวิตโตฉลุย สิทธิลดหย่อนหนุนขยับ10%

276

มิติหุ้น- ประกันชีวิตไทยเติบโตต่อเนื่อง เดือนแรกของปีโกยเบี้ยรวมสนั่น 5.14 หมื่นล้านบาท โตเพิ่มจากช่วงเดียวกันปีก่อน 10.44% สมาคมฯ ชี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการซื้อประกัน เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีช่วงปลายปี

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561 มีทั้งสิ้น 51,453.92 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.44 จำแนกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 13,463.14 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 37,990.78 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 88

โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย เบี้ยประกันชีวิตปีแรก จำนวน 7,952.62 ล้านบาท เบี้ยประกันชีวิตจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5,510.52 ล้านบาท สำหรับการเติบโตดังกล่าว มองว่าเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงบวกที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นผู้เอาประกันภัยเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินการ การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำประกันชีวิต การวางแผนทางการเงิน การตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ

ประกอบกับมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ที่ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงสิ้นปี ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจซื้อประกันชีวิต ควบคู่กับความคุ้มครองประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการประกันชีวิตว่า บริษัทประกันชีวิตสามารถให้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ สมาคมจึงขอให้ผู้เอาประกันภัยที่ถือครองกรมธรรม์ฯ อยู่แล้ว หรือที่กำลังจะเลือกซื้อประกันชีวิตที่เหมาะสมต่อตนเอง มีวินัยในการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอก่อนครบกำหนดสัญญา และตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ฯ ให้มีผลบังคับอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย

เรียบเรียง: พรเพ็ญ เวชกามา