KTAMจัดพอร์ตเสิร์ฟ สอดรับทุกความเสี่ยง

102

มิติหุุ้น – บลจ.กรุงไทย แนะกลยุทธ์ลงทุนด้วยกองทุนรวม จัดพอร์ตเสิร์ฟสอดรับทุกระดับความเสี่ยง กางพอร์ตแบบ Aggressive สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สูงระดับ 11.33%

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ให้แก่ลูกค้าได้เลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งเป็นการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆโดยพอร์ตการลงทุนจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการณ์ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน

บริษัทได้เลือกกองทุนต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทมาจัดพอร์ตการลงทุน ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล โดยลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ในระดับสูง (Aggressive) แนะให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ 15 % ประกอบด้วย KTSTPLUS 11% และ KT-WCORP 4% ลงทุนในหุ้น 77% แบ่งเป็นหุ้นในประเทศ 40% ประกอบด้วย KTEF 22%, KTSE 10%, KTCLMV 8%, หุ้นต่างประเทศ 37% ประกอบด้วย KT-EURO 6%, KT-Finance 2%, KT-Healthcare 5%, KT-China 12% KT-India12 % และ สินทรัพย์ทางเลือก คือ KT-Gold 8%

กลุ่มลูกค้ารับความเสี่ยงได้ในระดับกลาง (Moderate) ให้น้ำหนักลงทุนในตราสารหนี้ 40% ประกอบด้วย KTSTPLUS 10% KT-FIX-1Y3Y 27% KT-WCORP 3% น้ำหนักลงทุนในหุ้น 50% แบ่งเป็นหุ้นในประเทศ 32% ประกอบด้วย KTEF 29% KTCLMVT3% และหุ้นต่างประเทศ 18% ประกอบด้วย KT-EURO 4% KT-Healthcare 2% KT-China 6% KT-India 6% และสินทรัพย์ทางเลือก 10% ประกอบด้วย KT-Gold 5% และ KT-PIF 5%

กลุ่มลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ (Conservative) ให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้80% ประกอบด้วย KTSTPLUS 32% KT-FIX-1Y3Y 48% น้ำหนักลงทุนในหุ้น 12% แบ่งเป็นหุ้นในประเทศ 7% ลงทุนใน KTSET50 และหุ้นต่างประเทศ 5% ได้แก่ KT-WEQ 2% KT-AASIA 3% และสินทรัพย์ทางเลือก ได้แก่ KT-Gold 2% และ KT-PIF 6%

สำหรับผลตอบแทนจากการจัดพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561 แบบ Aggressive ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 2.29%, ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 4.13% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 11.33% แบบ Moderate ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 2.47 % , 6 เดือน อยู่ที่ 5.36% และ1 ปี อยู่ที่ 10.13%และแบบ Conservative ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 1.29% , 6 เดือน อยู่ที่ 2.51% และ1 ปี อยู่ที่ 4.35%

ที่มา : บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เรียบเรียง : พรเพ็ญ เวชกามา