ร่วมหารือ

246

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อม Mr. Fong Nee Wai  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Phnom Penh SEZ PLC (PPSEZ) ร่วมประชุมหารือเรื่องภาพรวมการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม CLMV กับ นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน คุณมาดาสิรี สุนทรโยธิน (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์– ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคุณวันวิสาข์ พันธุ์ดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา