ผู้ถือหุ้น WICE ไฟเขียวจ่ายปันผลเงินสด 0.12 บาทต่อหุ้น

124

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ  นางอารยา คงสุนทร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  (WICE)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 60 โดยจัดสรรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่  16 พ.ค. 61 พร้อมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 60  ณ ห้องสาทร 1  ชั้น M  โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้