มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้อง ปวส. และ ป.ตรี “กล้า ลอง ดี” กับ “โครงการเยาวชนคนทำดี” ปี 6 รวมกลุ่มเสนอโครงการเพื่อสังคม ชิงเงินสนับสนุนสูงสุดโครงการละ 1 แสนบาท

299

มูลนิธิเอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าของคน สานต่อ “โครงการเยาวชนคนทำดี” ปีที่ 6 ให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีโอกาสนำความรู้ ความสามารถจากการเรียน มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพราะเชื่อว่าเยาวชนที่รับผิดชอบต่อสังคมในวันนี้ ย่อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ “เก่งและดี” ในวันหน้า

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “ในปี 2561 นี้ โครงการเยาวชนคนทำดี โดยมูลนิธิเอสซีจี ได้เปิดรับสมัครต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “กล้า ลอง ดี” เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้กล้าออกจาก Comfort zone แล้วลองกระโจนไปทำความดี ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมานิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงพื้นที่ทำโครงการจริงเพื่อฝึกการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน นับว่าเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากห้องเรียน ขณะเดียวกันการทำโครงการด้วยจิตอาสาจะทำให้น้องๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ในวันข้างหน้าน้องๆ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ใช้ชีวิตเพื่อตนเองและผู้อื่นอย่างมีคุณค่า จึงขอเชิญชวนน้องๆ มารวมตัวกันเพื่อทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับงบประมาณดำเนินงานสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท”