LPN คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน 3 ปีซ้อน

102

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน รับมอบรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที่ 3  ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ SET Sustainability Awards 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่ครอบคลุมในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ในทุกมิติ นับเป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยในภาพรวม