เอสโซ่ พร้อมพนักงานจิตอาสา สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) จ.สุโขทัย

37

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้นำพนักงานจิตอาสากว่า 70 คน มาร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน  ที่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้มอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้นกว่า 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) ให้กับ นายวันชัย ลวดลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธาน ในพิธี

การสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ เป็นไปตามหลักออกแบบของสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กจะได้เรียนรู้ทั้งจากพื้นที่พัฒนาระบบสร้างสมดุลและระบบสัมพันธภาพของร่างกาย เช่น ฝึกการเคลื่อนไหว การปีนป่าย การทรงตัว การโหนบาร์ การเล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกันจะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสติปัญญาของเด็ก

เอสโซ่ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมร่วมกันมาโดยตลอด สำหรับเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในการบริจาค โดยมีสโมสรพนักงานเอสโซ่ เป็นตัวแทนจัดระดมทุนในรูปแบบของตลาดนัดการกุศล การประมูลของมือสอง และการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนที่เอสโซ่ได้ก่อสร้างอาคารเรียนไว้ให้จำนวน 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2523 กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและครั้งนี้ได้กลับไปช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง