CPN โผล่ BIGLOT มูลค่า 192.56 ลบ.

17

มิติหุ้น-CPN มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 2,500,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 77.03 บาท รวมมูลค่า 192.56 ล้านบาท