SENA เข้าซื้อหุ้น “บ.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้” 300 ลบ.และให้กู้ยืมอีก 354 ลบ.

95

มิติหุ้น-บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) โดย นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้) จาก น.ส.จิตธิดา กมลสุวรรณ จำนวน 2,999,998 หุ้น และจากผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นอีก 2 หุ้น โดยผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคคที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ทั้งนี้ในการซื้อหุ้นของ บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ บริษัทจะได้มาซึ่งสินทรัพย์หลัก คือ ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา(1,011 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ต.บุคคโล (บางน้ำชล) อ.ธนบุรี (บางลำภู) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นาสามัญทั้งหมดของ บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้แล้วบริษัทฯจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ จำนวน 354,146,600 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.6 เป็นระยะเวลา 1 ปี   โดยบจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ให้แก่กรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของ บจก.ท่าพระพร็อพเพอร์ตี้

www.mitihoon.com