PTTGC ตั้ง”บ.โลจิสติกส์”ในเวียดนาม

110

มิติหุ้น-บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ(PTTGC)แจ้งว่า บ.ย่อย ตั้ง บ.GC Logistics Solutions (Vietnam) Company Limited (GCLS VN) และได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน ในวันที่ 10 ม.ค. 2562 จำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐ โดย GCL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ครอบคลุใการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก การขนส่งสินค้า คลังสินค้าเพื่อจัดดก็บและกระจายสินค้าในสาธารณรัฐสัคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ บริษัทในการขยาสยฐานการตลาดในภูมิภาคนี้รวมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

www.mitihoon.com