#PTTEP (มิติหุ้น) ร่วมกับอีเอ็นไอ อาบูดาบีคว้าสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในแปลงสำรวจออฟชอร์ 1 และแปลงออฟชอร์ 2 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

11