IOD เปิดโผ 35 บจ. เข้ารอบชิงรางวัล Board of the Year Awards

95

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า มีบริษัทจดทะเบียน 35 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารอบไปลุ้นรางวัล Board of the Year Awards ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพียงหนึ่งเดียวในตลาดทุนที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

โดย IOD จะประกาศผลรางวัล Board of the Year ในเดือน มิ.ย.2562 โดยในรอบล่าสุดนี้ จะแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดธุรกิจใหญ่ กลาง เล็ก ตาม market capitalization โดยรางวัลของบริษัทในแต่ละขนาดจะแบ่งเป็นประเภท Gold, Silverและ Bronze โดยหลังจากนี้ IOD จะทำการประเมินเชิงลึก ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านเข้ารอบมา เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้ในแต่ละขนาดธุรกิจ

“การสัมภาษณ์คณะกรรมการถือเป็นเอกลักษณ์ของรางวัล Board of the Year ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการที่ได้รับรางวัลนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ไม่ได้มีแค่รูปแบบ หรือ form ที่ดูดี แต่ว่ามีเนื้อหา หรือ substance ที่หนักแน่นด้วย” นายกุลเวช กล่าว

นอกจากนี้ การที่ IOD ดึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ลงทุนสถาบัน และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณารางวัลด้วย ทำให้ถือได้ว่าคณะกรรมการที่ได้รับรางวัล Board of the Year คือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมในตลาดทุนโดยรวมด้วย”

www.mitihoon.com