ถ้าประเทศไทยเกิดภัยแล้งจาก El Nino อีกจะเป็นอย่างไร

96

จากข้อมูลที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ในประเทศมีการคาดหมายว่าปี 2019 จะเป็นปีที่แย่สำหรับผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานในปัจจุบันเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ในระดับต่ำเพียงแค่เลขตัวเดียวของกำลังการเก็บกักน้ำที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดเท่านั้น ทางนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กรุงศรีจึงได้เริ่มทำการศึกษาถึงระดับน้ำในเขื่อน โดยเริ่มเก็บข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนของทั้งประเทศตั้งแต่เริ่มต้นปี 2019 พบว่าระดับปริมาณน้ำในเขื่อนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้ simple linear-regression analysis เราพบว่าในช่วงปลายหน้าร้อนต่อหน้าฝน ปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้น่าจะยังอยู่ในระดับไม่น่าห่วงที่ 21% ของกำลังการกักเก็บน้ำ ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำที่สุดระหว่างปี 2010-2018 ซึ่งต่ำเพียงแค่ 9% โดยปริมาณน้ำในเขื่อนภาคอีสานยังไม่ได้ทำสถิติต่ำสุดใหม่ในปีนี้

 

กรณีฐาน: ไม่เกิดปรากฎการณ์ El Nino หรือเกิดเพียงระดับอ่อนๆ

จากการประเมินของ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) มีโอกาสน้อยกว่า 50% ที่จะเกิดปรากฎการณ์ El Nino ในระดับอ่อนๆ หลังเดือนพฤษภาคมปีนี้ ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เราพบว่าราคา soft commodities ดีดตัวสูงขึ้นเมื่อเกิดปรากฎการณ์ El Nino ขั้นรุนแรงเหมือนเมื่อปี 2016 ซึ่งจากการประเมินในกรณีฐานของเรา (ไม่เกิด El Nino หรือเกิดเพียงระดับอ่อนๆ) เราจึงคาดว่าราคาสินค้า soft commodity จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ แต่อาจจะทำให้ปริมาณน้ำเข้าเขื่อนปรบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงฤดูฝนปีก่อนๆ

 

หากเกิดปรากฎการณ์  El Nino จะส่งผลต่อรายได้ภาคเกษตรอย่างไร

ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าหากเกิดปรากฏการณ์ El Nino ขั้นรุนแรงทั่วโลกจะทำให้ราคาสินค้าเกษตร และรายได้ภาคเกษตรขยับสูงขึ้น ถ้าดูจากสองครั้งล่าสุดที่สภาพอากาศโลกผิดปกติในปี 2016 และ 2010 เราพบว่าผลผลิตการเกษตรของไทยถูกกระทบในปี 2016 แต่ไม่ถูกกระทบมากนักในปี 2010 อย่างไรก็ตาม ทั้งปี 2010 และ 2016 ราคาสินค้าเกษตรหลักของไทยพุ่งสูงขึ้น และหนุนให้รายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ดังนั้น เราจึงคิดว่าหากเกิดภัยแล้งขึ้นอีกในปีนี้ เกษตรกรไทยก็น่าจะได้อานิสงส์ ซึ่งจะช่วยหนุนการบริโภคในต่างจังหวัด ซึ่งมีสหสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับรายได้ภาคเกษตร

 

หากเกิดปรากฎการณ์ El Nino จะส่งผลต่อภาคธุรกิจและหุ้นอย่างไร

เรามองว่าผลกระทบจะมีทั้งบวกและลบกับผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร (+KSL, =STA, =TVO, -TWPC, -CPF, -GFPT, +TU) ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ และจะส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้ผลิตไฟฟ้า (-CKP) เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนจะลดลง

โดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)