CPF โผล่ BIGLOT มูลค่า 177 .38 ลบ.

54

มิติหุ้น- CPF มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 6,693,400 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26.50 บาท รวมมูลค่า 177.38 ล้านบาท